Zarezerwuj

Online

Przyjazd

24 lip 2024

Wyjazd

25 lip 2024

Regulamin


Regulamin świadczenia usług


 1. PRZEDMIOT REGULAMINU
  • Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Villi Rubinstein i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt w Villi Rubinstein. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
  • Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Villi Rubinstein.
  • Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji Villi Rubinstein, w każdym pokoju hotelowym, a także na stronie www.villarubinstein.pl
 2. DOBA POBYTU
  • Pokój wynajmowany jest na doby.
  • Doba w obiekcie trwa od godziny 16:00 do godziny 12:00 dnia następnego.
  • Prośbę o przedłużenie doby pobytu Gość powinien zgłosić w recepcji jak najszybciej. Villa Rubinstein może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych (pokoi) lub w przypadku Gości nieprzestrzegających obowiązującego regulaminu.
  • Villa Rubinstein zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w Villi w przypadku niedokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.
 3. REZERWACJA I MELDUNEK
  • Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty meldunkowej.
  • Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
  • Osoby niezameldowane w Villi Rubinstein mogą gościnnie przebywać w pokoju od godziny 7:00 do godziny 22:00.
  • Personel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzeniu szkody na mieniu lub mieniu Gości, szkody na osobie Gościa, pracowników Villi Rubinstein lub innych osobach przebywających w obiekcie.
  • Obiekt zastrzega sobie prawo do pobrania przy zameldowaniu preautoryzacji karty kredytowej lub pobrania depozytu gotówkowego w wysokości należności za cały pobyt.
  • Rezerwacja nosi miano gwarantowanej, jeżeli zostanie dokonana przedpłata w wysokości 50% wartości w terminie 7 dni od dnia złożenia rezerwacji. Brak zadatku może skutkować anulowaniem rezerwacji.
  • Pozostała kwota za dokonaną rezerwację zostanie uregulowana w dzień przyjazdu.
  • Wpłacony zadatek na poczet pobytu jest bezzwrotny.
  • W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania pobytu, firma nie zwraca opłaty za pobyt.
  • Z dniem 1.01.2020 weszła w życie ustawa regulująca procedurę wystawiania faktur VAT. W związku z powyższym, obowiązuje konieczność wcześniejszej deklaracji wystawienia faktury VAT na zakupioną usługę oraz podania numeru NIP, który musi znaleźć się na paragonie fiskalnym. Prosimy zatem w przeciągu 24 h od otrzymania tego maila o przesłanie danych do ewentualnej faktury. Po upływie tego czasu wydrukowany zostanie tradycyjny paragon fiskalny bez numeru NIP Państwa firmy.
 4. USŁUGI
  • Villa Rubinstein świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.
  • W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie do Recepcji, co umożliwi pracownikom poprawę standardu świadczonych usług.
  • Villa Rubinstein ma obowiązek zapewnić Gościom:
   • warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,
   • bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania w tajemnicy informacji o Gościu,
   • profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Villi Rubinstein,
   • sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie.
  • Dodatkowo na życzenie Gościa, Villa Rubinstein świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
   • udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,
   • budzenie o wyznaczonej godzinie,
   • przechowanie bagażu Gościa, – zamawianie taksówki.
  • Wycieczka motocyklem BMW K1600 jest to wyjazd z kierowcą realizowany w okresie od 1 kwietnia do 30 września przy dobrych warunkach pogodowych, gdy temperatura powietrza przekracza 10 stopni Celsjusza i nie ma opadów deszczu. Pasażer o wadze nie przekraczającej 75 kg. Wymagana trzeźwość oraz skończone 18 lat.
 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI
  • Dzieci poniżej 12. roku życia powinny znajdować się na terenie Villi Rubinstein pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
  • Gość w trakcie pobytu ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Villi Rubinstein, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Villa Rubinstein zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe.
  • W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Villa Rubinstein może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań Villi Rubinstein, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia obiektu.
  • Do dyspozycji Gość hotelowy dostaje kartę zbliżeniową za pomocą której może wejść do pokoju i z niego korzystać. Zagubienie karty, bądź też jej nieoddanie przy wymeldowaniu na Recepcji wiąże się z zapłatą w wysokości 50 zł.
  • Villi Rubinstein przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Villi Rubinstein w przypadku opóźnienia z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowaniem należności za świadczone usługi.
 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ VILLI RUBINSTEIN
  • Villa Rubinstein nie ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług.
  • Pokoje Villi Rubinstein wyposażone są w sejfy, w których wartościowe rzeczy winne być przechowywane.
  • Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
  • Villa Rubinstein nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu należacym do obiektu czy poza terenem obiektu.
  • Obiekt posiada ubezpieczenie OC na terenie parkingu oraz na terenie Villi Rubinstein dla osób z niego korzystających. Należy podczas zameldowania się podać również numer rejestracyjny pojazdu, aby skorzystać z tego ubezpieczenia.
 7. ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH
  • Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt.
  • W przypadku nie otrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, Villa Rubinstein przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność Villi Rubinstein. Artykuły spożywcze będą przechowywane przez 24 godziny.
 8. CISZA NOCNA
  • W Villi Rubinstein obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 7:00 rano.
 9. REKLAMACJE
  • Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.
  • Wszelkie reklamacje przyjmuje Recepcja.
  • Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.
 10. POSTANOWIENIA DODATKOWE
  • Villa Rubinstein nie akceptuje obecności zwierząt.
  • W Villi Rubinstein i jego bezpośrednim otoczeniu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu poza wyznaczonymi miejscami, przeznaczonymi do tego celu.
  • W pokojach nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.
  • Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez Ville Rubinstein z siedzibą w Wiśle przy ul. Al.Ks. Bursche 46 dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Viili Rubinstein, korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez Villę. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.
  • Zakazuje się prowadzenia na terenie Hotelu akwizycji i sprzedaży obnośnej.
  • Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie obiektu, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości Villi Rubinstein.
  • Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach i ich wyposażeniu.

Dyrekcja Villi Rubinstein

Zasady bezpieczeństwa Zasady bezpieczeństwa mobile Zasady bezpieczeństwa Zasady bezpieczeństwa mobile